Aktuality

Asociace podnikatelů v geomatice

Nový vedoucí pracovní skupiny pro pozemkové úpravy

Vzhledem k odchodu Martina Malce ze společnosti GEOCART CZ a jeho dalšímu působení mimo pozemkové úpravy došlo k personálním změnám ve vedení pracovní skupiny pro pozemkové úpravy. Martin Malec nadále zůstává přidruženým členem asociace a předsedou její dozorčí rady.

Jaroslav Cibulka děkuje Martinu Malcovi za velký přínos v řešení problematiky pozemkových úprav v uplynulém období, které bylo nesmírně bouřlivé. Přejeme mu mnoho dalších úspěchů v jeho dalším profesním životě.

Lubor Pekarský přijal nabídku výkonného ředitele a byl představenstvem APG schválen jako nový vedoucí pracovní skupiny pro pozemkové úpravy.

Setkání s Českou komorou architektů

Předseda APG Martin Hrdlička navštívil Jana Kasla, nového předsedu České komory architektů. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře a i v profesní shodě.

Hlavním společným záměrem je zjednodušení a zkvalitnění procesů v investiční výstavbě. Je zde celá řada výzev, jako je digitalizace stavebního řízení, BIM, digitální technická mapa, problematika smart cities a celá řada dalších.

Bez kvalitních, přesných a garantovaných geodat se tyto vize nikdy neuskuteční. Architekti potřebují na straně geodetů skutečné, sebevědomé a kvalitní partnery, kteří jim zajistí spolehlivé podklady.

Vedle digitalizace stavebního řízení je zde také téma územního plánování, kde tato problematika úzce souvisí s pozemkovými úpravami, územně analytickými podklady a GIS.

úvodní foto Alžběta Jungrová

pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v MF Dnes

V regionální příloze MF Dnes pro Plzeňský kraj vyšel dne 23. července 2019 článek Jitky Šrámkové s názvem „Rozdělit lány cestami, to je boj se suchem“.

V článku zazněl také hlas Lubora Pekarského z pracovní skupiny APG pro pozemkové úpravy. „Obecně se dá říci v souvislosti se současnou společenskou poptávkou po zadržování vody v krajině, že se pro to v minulosti udělalo málo a počty realizací odpovídají přiděleným financím.“

Lubor Pekarský v článku upozorňuje, že Státní pozemkový úřad v programovacím období 2014 až 2020 obdržel z EU v rámci Programu rozvoje venkova 3,2 miliardy korun dotačních prostředků na komplexní pozemkové úpravy. „Peníze bohužel již v předstihu vyčerpal, proto se nyní snaží získat další prostředky z jiných operačních programů.“

Asociace podnikatelů v geomatice

GIS Outdoor Libereckého kraje

Další ročník akce GIS OUTDOOR Ústeckého kraje 2019 se letos koná 8. a 9. října 2019 v areálu výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.

Vedle již diskutovaných témat GIS, dronů, územního plánování, leteckého a mobilního snímkování se tentokrát organizátoři také chtějí věnovat aktuálnímu tématu – Digitální technické mapě ČR.

Více informací včetně kompletního programu naleznete zde.

Asociace podnikatelů v geomatice

Pozvánka na workshop „BIM a stavební výrobky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci připravuje na podzim workshop, jehož hlavním tématem bude zpráva o aktuálním stavu přípravy zákona o stavebních výrobcích.

Hlavní témata workshopu jsou

  • Aktuální stav přípravy zákona o stavebních výrobcích
  • Výrobky v obou částech BIM – design i proces
  • Výrobky na evropské úrovni – CPE (Construction Product Europe)
  • BIM – CPR a určené normy v digitalizované podobě
  • Datový standard stavebnictví (DSS) – účel, architektura a stav přípravy
  • Využití datového standardu stavebnictví pro výrobky (CAD, knihovny, rozpočty, ERP)
  • Klasifikační systém ve vazbě na výrobky

Workshop se uskuteční 18. září 2019 v sídle Národního archivu (Archivní 4, Praha 4).
Svoji účast potvrďte do 6. září 2019 na adrese BIM@agentura-cas.cz

Kompletní pozvánku naleznete zde.

Jubilejní INTERGEO 2019

Veletrh INTERGEO se ve svém 25. jubilejním roce představí ve Stuttgartu jako inovativní platforma společně s konferencí. Jedná se o nejdůležitější událost v oblasti geodézie a geoinformatiky.

Předchozího ročníku se zúčastnilo 645 vystavovatelů a více než 19 400 návštěvníků ze 114 zemí.

Akce se letos koná ve Stuttgartu ve dnech 17. až 19. září. Bližší informace naleznete zde.

Pozvánka na „Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb 2019“

Dovolujeme si vás pozvat na národní konferenci zaměřenou na „Měření, vizualizaci a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb“, která se uskuteční 25. – 26. 9. 2019 na ČVUT v Praze.

Konference se bude věnovat především digitalizaci stavebního řízení, novelizaci souvisejících zákonů a v neposlední řadě i DTM.

Veškeré informace o připravované konferenci naleznete zde.

noví členové APG

Novými členy APG jsou GS – geodetické služby, FAV ZČU v Plzni a Ústav geodézie VUT v Brně

Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se staly společnost GS – geodetické služby, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Ústav geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

GS – geodetické služby

GS – geodetické služby s.r.o. je česká geodetická společnost, zabezpečující veškeré geodetické práce v inženýrské geodézii a katastru nemovitostí. Společnost byla založena roku 1992 v Sokolově, jako jedna z prvních společností na území současného Karlovarského kraje. V současné době sídlí v Karlových Varech.

S dynamickým rozvojem společnosti, expanzí obchodních aktivit, narůstajícím počtem zaměstnanců a potřebě vyjít zákazníkům vstříct byly v roce 1994 založeny nové regionální kanceláře v Karlových Varech a Chebu. Po zkušenostech z předchozích let společnost v roce 2004 zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 Výzkumným ústavem pozemních staveb v Praze.

Služby v oboru geodézie zajišťuje profesionální tým 14 zaměstnanců na území celé České republiky, především v Karlovarském kraji. Od výkonu jednotlivých geodetických prací směřuje dnes společnost ke komplexnímu zajištění prací souvisejících s geodetickými výkony. Tím se stává pro své partnery i garantem správné návaznosti jednotlivých prací, jejich přesnosti a úplnosti.

Po zkušenostech z předchozích let společnost GS – geodetické služby s.r.o. v roce 2004 zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 Výzkumným ústavem pozemních staveb v Praze.

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta aplikovaných věd je jednou z fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce.

Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

Ústav geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Ústav geodézie zajišťuje výuku samostatných studijních programů Geodézie a kartografie a předmětů souvisejících s geodézií pro stavební obory. Dále vykonává vědeckou činnost a výzkum, konzultační a školící činnost v oblasti geodézie a kartografie, měření posunů a deformací staveb, měření speciálních a atypických konstrukcí, budování geodetických sítí družicovou technologií GNSS. Zvláštním předmětem činnosti je aplikovaná fotogrammetrie a soudní znalectví v oblasti geodézie (Katastr nemovitostí, Inženýrská geodézie, Fotogrammetrie).

vugtk-metodika-pro-pozemkove-upravy

Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)

Státní pozemkový úřad spolu s Ministerstvem zemědělství ČR vydal osvědčení VÚGTK, členu APG, pro metodiku, která nese název „Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)“.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický na této metodice spolupracoval se společností GEOLINE, s.r.o.

VÚGTK již dříve v září 2018 vydal také metodiku prostorového určení interiéru a exteriéru budov.

Setkání APG se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni

Členové pracovní skupiny pro vzdělávání Denisa Petříková a Václav Čada se koncem května setkali se studenty Střední průmyslové školy stavební v Plzni.

Následně se tato pracovní skupina na svém červnovém setkání zaměřila na rozvoj spolupráce i s dalšími středními školami, a proto vznikl čtyřstránkový propagační leták představující činnosti a vize APG studentům. Tyto materiály jsou k dispozici všem členům APG, proto máte-li o ně zájem, obraťte se na sekretariát asociace.

Pracovní skupina má v plánu připravit také edukační leták s názvem „Probíhající revize v KN“, který bude samozřejmě k dispozici všem členům APG.