Zprávy z dění v asociaci

vugtk-metodika-pro-pozemkove-upravy

Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)

Státní pozemkový úřad spolu s Ministerstvem zemědělství ČR vydal osvědčení VÚGTK, členu APG, pro metodiku, která nese název „Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)“.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický na této metodice spolupracoval se společností GEOLINE, s.r.o.

VÚGTK již dříve v září 2018 vydal také metodiku prostorového určení interiéru a exteriéru budov.

Setkání APG se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni

Členové pracovní skupiny pro vzdělávání Denisa Petříková a Václav Čada se koncem května setkali se studenty Střední průmyslové školy stavební v Plzni.

Následně se tato pracovní skupina na svém červnovém setkání zaměřila na rozvoj spolupráce i s dalšími středními školami, a proto vznikl čtyřstránkový propagační leták představující činnosti a vize APG studentům. Tyto materiály jsou k dispozici všem členům APG, proto máte-li o ně zájem, obraťte se na sekretariát asociace.

Pracovní skupina má v plánu připravit také edukační leták s názvem „Probíhající revize v KN“, který bude samozřejmě k dispozici všem členům APG.

pozemkové úpravy

Dalších 200 milionů korun na pozemkové úpravy

V průběhu června se uskutečnila schůzka Martina Hrdličky, předsedy představenstva a Jaroslava Cibulky, výkonného ředitele s Martinem Vrbou, ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu. Jednání přineslo celou řadu pozitivních zpráv:

Ministerstvo zemědělství uvolnilo dalších 200 milionů korun na projekty pozemkových úprav, z čehož vyplývá, že nedojde k posunu úhrad za již provedené práce.

V průběhu léta 2019 bude vypsáno přibližně 100 dalších výběrových řízení na projekty pozemkových úprav. Vedení APG je přesvědčeno, že tato zakázková smršť odradí některé uchazeče od nabízení prací za nereálně nízké ceny. Ceny projektů by měly kopírovat nárůst ceny práce na pracovním trhu a měly by umožnit solidním dodavatelům realizovat kvalitní dílo.

Vedení APG dlouhodobě podporuje snahu SPÚ o stabilní zajištění financí na projekty v příštích letech.

Dne 10. června se v prostorách SPÚ ČR konalo jednání Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy. S ohledem na závěry tohoto jednání Martin Malec (vedoucí pracovní skupiny Pozemkové úpravy a předseda dozorčí rady APG) spolu ostatními členy pracovní skupiny vypracovali podněty pro další hodnotící kritéria na hodnocení veřejných zakázek vypisovaných SPÚ.

Setkání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii

V květnu 2019 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii, na kterém se probírala především problematika Digitální technické mapy ČR, novela stavebního zákona, BIM v pozemních a dopravních stavbám.

Vzhledem k objemu problematiky BIM v rámci této pracovní skupiny vznikla ještě samostatná skupina pro BIM, kterou vede Jan Floriánek (Hrdlička, spol s r.o.).

Pracovní skupina v čele s Jaroslavem Kociánem zároveň připravuje workshop pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Cílem tohoto workshopu je ukázat moderní metody geomatiky stavebním firmám.

Jedním z dlouhodobých cílů APG je začlenění profese geomatika do zákonných ustanovení. Proto se v průběhu června uskutečnila schůzka Jiřího Habrovce, vedoucího pracovní skupiny a Jaroslava Cibulky, výkonného ředitele, s právnickou kanceláří.

Předmětem tohoto setkání bylo především definování podmínek pro úspěšné zapracování požadavků asociace do připravovaného zákona. Na schůzce se zároveň otevřela témata budoucí spolupráce v dalších oblastech, kterými se APG zabývá.

Mezinárodní stavební konference

V květnu se v Praze se uskutečnila Mezinárodní stavební konference, jejímž byla APG partnerem.

Akce měla mimořádný úspěch, více než 520 spokojených účastníků z celého světa akci hodnotilo jako inspirativní pro svoji praxi.

Organizátoři chtěli především upozornit na nedostatek spolupráce a inovace ve stavebnictví a také zaměřit pozornost na vztahy, chování a motivací lidí.

Prezentace z konference jsou ke stažení na webu organizátorů https://www.ccconsulting.cz/prezentace/

apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019

Setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji

APG ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj a ZKI v Českých Budějovicích uspořádala setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji.

Jaroslav Cibulka (APG) a Jan Plavec (představenstvo APG, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.) společně představili asociaci přítomným účastníkům, 55 soukromým geodetům a 35 zástupcům z resortu ČÚZK. V historii spolupráce místních soukromých geodetů a katastrálních úřadů to bylo již osmé setkání.

Setkání se pořádají většinou k nějakým příležitostem, například k novele katastrální vyhlášky, případně v intervalu dvou až tří let.

Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli na přínosu takovýchto setkání.

Prezentace ze setkání geodetů najdete na webu APG.

Dopolední blok semináře

Odpolední blok semináře

apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019 apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019 apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019

Podpis petice Vraťme život do krajiny

Předseda představenstva APG Martin Hrdlička připojil svůj podpis pod petici, adresovanou ministru zemědělství. Signatáři petice žádají ministra, aby se z titulu své funkce zasadil o zdravé zemědělství v České republice a v celé Evropě.

V petici se mimo jiné píše:

Zasaďte se, prosím, o to, abychom 58 miliard € (1450 miliard Kč), které každoročně putují do evropského zemědělství, využívali skutečně moudře.

Žádáme Vás, abyste prosazoval na evropské úrovni:

 • aby 50 % prostředků z I. i z II. pilíře Společné zemědělské politiky směřovalo na ochranu přírody a klimatu — jen tak dostanou hospodařící subjekty a vlastníci půdy jasný signál, kam směřovat své hospodaření,
 • aby 15 miliard € ročně bylo již na evropské úrovni určeno výhradně na ochranu živé přírody, tj. na hospodaření podporující ohrožené druhy organismů a cenné biotopy,
 • aby každý, kdo čerpá prostředky ze Společné zemědělské politiky, důsledně dodržoval environmentální legislativu (včetně předpisů týkajících se ochrany přírody, půdy, vody) a aby v tomto směru existovala odpovídající kontrola s jasnými a důraznými sankcemi.

Žádáme Vás také, abyste zajistil takové nastavení zemědělských dotací v České republice, které bude brát v úvahu proměnlivé místní potřeby a podmínky a které povede k:

 • vytvoření přírodních prvků na alespoň 10 % zemědělských ploch ve všech typech krajiny, které budou bez použití chemických přípravků sloužit jako útočiště zvěře, ptáků, hmyzu (opylovačů) i původních planých rostlin,
 • cílenému zlepšení podmínek pro vzácné a mizející druhy organismů zemědělské krajiny,
 • dlouhodobému zachování kvality zemědělské půdy, se zvláštním zřetelem na zvýšení množství vody zadržované v půdě,
 • zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 ha a k rozčlenění větších lánů cestami, biopásy, alejemi, větrolamy a dalšími prvky rozptýlené zeleně, včetně účinných protierozních opatření.

Přednáška o pozemkových úpravách na setkání Asociace krajů ČR

Dne 16. května se v Praze konalo setkání Asociace krajů ČR, na kterém Martin Malec (dozorčí rada APG) přednášel o pozemkových úpravách.

V přednášce zmínil důležitost pozemkových úprav jako jednoho ze základních nástrojů pro tvorbu udržitelné krajiny. Předseda Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje potvrdil zájem o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

bim-dopravni-infrastruktura-f

BIM pro stavby dopravní infrastruktury

Zasedání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii se zúčastnil Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, který představil plán digitalizace a zavádění BIM pro stavby dopravní infrastruktury.

Diskutován byl návrh předpisu pro informační modelování staveb pro infrastrukturní stavby – Datový standard – pro PDPS. Lukáš Kutil informoval, že návrh předpisu byl členy pracovní skupiny doplněn o tři zásadní věty v kapitole 10, týkající se geodetických podkladů pro přípravu informačních modelů staveb.

APG byla přizvána k projednání obdržených připomínek k pracovním návrhům technických předpisů a metodik pro standardizaci metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury.

Připomínkované dokumenty jsou

 • Společné datové prostředí – (CDE – Common Data Environment)
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro infrastrukturní stavby – Datový standard pro PDPS
 • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC
 • Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)