Zprávy z dění v asociaci

Změna termínu BIM DAY 2020

Z důvodu aktuální situace související s covid-19 se pořadatelé rozhodli přesunout výroční konferenci BIM DAY 2020 na nový termín, a to na 28. – 29. dubna 2021. Více info: https://www.bimday.cz/.

Jednání PS pro vzdělávání

Pracovní skupina pro vzdělávání se během léta věnovala několika projektům. Pod vedením Ing. Brauna (ČVUT) pracuje na vytvoření strategie výuky geomatiky. Dále pracuje na vytvoření dokumentu „Quo Vadis geomatik“ – memorandum ke společnému postupu vysokých škol a pro nalezení společného směru. PS připravila také první verzi „profesní knížky“, která je nyní v testovací fázi.

Skupina začíná sbírat materiály k celospolečenské debatě nad cenami zeměměřických prací a měl by vzniknout dokument, který vydá určitá doporučení a vysvětlující text. Hledá se metoda, jak oslovit s tímto tématem nejširší okruh odborné veřejnosti.

APG má oporu i ve vedení Hospodářské komory

Všichni APG podporování kandidáti se dostali do vedení Hospodářské komory ČR, a to i hlasem naší asociace.

Jedná se především o Vladimíra Dlouhého, Zdeňka Zajíčka a Michala Štefla. Podpora těchto kandidátů byla motivována jejich aktivní podporou projektů, na kterých se APG podílí. Jedná se především o DTM, DSŘ a BIM.

Těšíme se s nimi na další spolupráci i v těchto funkcích.

Spolupráce a vzájemná podpora s CAGI

Výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka se sešel s Ing. Karlem Janečkou, Ph.D., předsedou České asociace pro geoinformace.

Na setkání byly projednány společné zájmy a došlo k neformální dohodě o vzájemné podpoře a spolupráci v oblasti legislativy a vzdělávání.

Plakety pro čestné členy

V posledních dnech jsme se setkali s našimi čestnými členy – Ing. Miroslavem Hrdličkou a Ing. Janem Fafejtou.

U této příležitosti jim Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel předal plaketu za celoživotní přínos v oboru zeměměřictví.

pozemkové úpravy

Činnost SPÚ po ukončení nouzového režimu

Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ, informoval, že v pondělí 20. 4. 2020 je ukončen nouzový režim na SPÚ. V této souvislosti jsou platná následující opatření:
  • Vedení SPÚ odvolalo pozastavení činností související s nutností osobních aktivit účastníků řízení. Projednávání s vlastníky je povoleno, ovšem za dodržení předepsaných hygienických podmínek (viz příloha). Upozorňuji, že povolení těchto činností neznamená pro pobočky povinnost je všechna provádět. Zejména hromadné projednávání je třeba správně vyhodnotit, zda je provést a jakým způsobem (korespondenčně nebo osobním jednáním). Zároveň je vždy potřeba jednat v součinnosti s příslušnou obcí, zda je i tam možnost zajistit potřebné prostory, čas, hygienické podmínky, apod. Vyhodnocení provede vždy příslušná pobočka se zřetelem na nutná ochranná opatření.
  • Nadále jsou pozastavena všechna úvodní a závěrečná jednání.
  • Povolené jsou služební cesty pracovníků SPÚ.
  • Ve věci smluv o dílo (SoD) na pozemkové úpravy bude možné uzavřít dodatky ke SoD na posunutí termínů plnění, a to tak, že vždy bude třeba posoudit, s ohledem na rozpracovanost, zda postačí prodloužení termínu právě rozpracované části díla nebo zda bude třeba posunout termín plnění i v následujících etapách.
  • Je povoleno doručování poštovních zásilek, datových zpráv i zveřejňování na úředních deskách.
O případných dalších změnách v souvislosti s uvolňováním opatření budete informováni.